Preise

Physiotherapie

1 Stunde €  90,00
¾ Stunde € 80,00
½ Stunde € 70,00

Physiotherapie mit Hausbesuch

1 Stunde € 100,00
¾ Stunde € 90,00
½ Stunde € 80,00